Trang chủ | liên hệ | thông tin

01 Mỹ Giang, Ninh Phước , Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
ĐT / (058) 3622 101   FAX / (058) 3622 089   hvs@hyundai-vinashin.com
Copyright © 2006 - 2011 Hyundai Vinashin Shipyard Co., Ltd. All rights rerserved.