home | Sản phẩm | Giới thiệu
Bảng Tóm tắt
 
1.Đóng mới

 

Năm

Số tàu

Loại tàu

2009

2

Tàu hàng 56,000 tấn

2010

5

Tàu hàng 56,000 tấn x 4
Tàu hàng 37,000 tấn x 1

2011

11

Tàu hàng 56,000 tấn x 6
Tàu hàng 37,000 tấn x 5

2012

16

Tàu hàng 37,000 tấn
Tàu hàng 56,000 tấn
Tàu hàng 60,000 tấn
Tàu hàng 82,000 tấn

2013

15

Tàu hàng 37,000 tấn
Tàu hàng 56,000 tấn
Tàu hàng 82,000 tấn

2014

8

Tàu hàng 37,000 tấn
Tàu hàng 63,000 tấn
Tàu dầu 49,000 DWT PC
Tàu dầu 50,000 DWT PC

2015

15

Tàu hàng 61,000 tấn
Tàu hàng 63,000 tấn
Tàu hàng 87,000 tấn
Tàu dầu 39,000 DWT PC
Tàu dầu 49,000 DWT PC
Tàu dầu 50,000 DWT PC

2016

12

Tàu hàng 61,000 tấn
Tàu hàng 87,000 tấn
Tàu dầu 39,000 DWT PC
Tàu dầu 50,000 DWT PC

2017

8

Tàu hàng 61,000 tấn x 3
Tàu dầu 50,000 DWT PC x 4
Tàu dầu 75,000 DWT PC x 1

 

2. Hoán cải và sửa chữa

 

Loại tàu

Số lượng

Tỉ lệ (%)

Tàu hàng

492

50.88%

Tàu đa năng

70

7.24%

Tàu dầu

64

6.62%

Tàu chở container

72

7.45%

Tàu chở thiết bị nặng

17

1.76%

Kho nổi chứa dầu thô  

4

0.41%

Kho xử lý dầu thô 

1

0.10%

Tàu cẩu

16

1.65%

Tàu chở khí ga/khí thiên nhiên hóa lỏng

12

1.24%

Tàu chở ôtô (sửa chữa)

16

1.65%

Tàu chở ôtô (hoán cải)

20

2.07%

Giàn khoan

2

0.21%

Khác

181

18.72%

Tổng cộng

967

 

 

01 Mỹ Giang, Ninh Phước , Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
ĐT / (0258) 3622 101   FAX / (0258) 3622 089  
Copyright © 2006 - 2011 Hyundai Vinashin Shipyard Co., Ltd. All rights rerserved.